KATEGORIE GŁÓWNE

EVENT PROMOCJA MARKI B2B Realizacja projektów eventowych, których głównym celem jest promocja marki. Celem eventów promujących markę (produkt, usługę) jest zapewnienie uczestnikom możliwości obcowania z marką i doświadczenie wartości marki (produktu, usługi), zbudowanie zaangażowania lub zapewnienie odpowiedniego kontaktu z przekazem, zaplanowanym przez klienta.

W tej kategorii mogą być zgłoszone np. projekty typu road show, pikniki, koncerty, spotkania biznesowe, eventy plenerowe skierowane do klientów biznesowych, partnerów biznesowych firmy, dziennikarzy. W tej kategorii mieszczą się także premiery produktów.

 EVENT PROMOCJA MARKI B2C Realizacja projektów eventowych, których głównym celem jest promocja marki. Celem eventów promujących markę (produkt, usługę) jest zapewnienie uczestnikom możliwości obcowania z marką i doświadczenie wartości marki (produktu, usługi), zbudowanie zaangażowania lub zapewnienie odpowiedniego kontaktu z przekazem, zaplanowanym przez klienta.

W tej kategorii mogą być zgłoszone np. projekty typu road show, pikniki, koncerty, spotkania biznesowe, eventy plenerowe skierowane konsumentów. W tej kategorii mieszczą się także premiery produktów.

EVENT FIRMOWY – CELEBRACJA Realizacja projektów eventowych, których głównym celem jest celebracja wspólnie z pracownikami, klientami biznesowymi, interesariuszami ważnych z punktu widzenia firmy wydarzeń. W tej kategorii znajdą się okolicznościowe święta (organizowane przez firmy, instytucje, stowarzyszenia), jubileusze, christmas party, rozdania nagród itp.

EVENT FIRMOWY – INTEGRACJA Realizacja projektów eventowych, których głównym celem jest integracja wybranej grupy docelowej, budowanie oraz podtrzymywanie relacji. W tej kategorii znajdą się np. pikniki, wydarzenia o charakterze team-buildingowym, cykliczne wydarzenia firmowe służące budowaniu relacji, skierowane zarówno do pracowników, jak i otoczenia firmy.

EVENT FIRMOWY – EDUKACJA Realizacja projektów eventowych, których głównym celem jest dotarcie z komunikatem, informacją, poszerzenie wiedzy. W tej kategorii znajdą się np. firmowe kongresy, konferencje, szkolenia i projekty edukacyjne, z założeniem, że główny kontekst wydarzenia jest realizowany za pomocą narzędzi event marketingowych. Głównym celem projektów z tej kategorii powinno być przekazanie wiedzy, a nie np. budowanie pozycji marki za pomocą projektów edukacyjnych, w które marka się angażuje.

EVENT POZOSTAŁE FORMY W tej kategorii mogą znaleźć się festiwale, koncerty, wydarzenia sportowe, akcje społeczne, w których promocja marki ma drugorzędne znaczenie lub projekty, które nie są na stałe związane z określonymi markami.

INCENTIVE TRAVEL Realizacje podróży nagrodowych lub motywacyjnych, które mogą być częścią programu motywacyjnego, wsparcia sprzedaży, konkursu lub jednorazową realizacją, której uczestnikami mogą być pracownicy firmy, partnerzy biznesowi lub klienci biznesowi firmy.

PROGRAM WSPARCIA SPRZEDAŻY Z WYKORZYSTANIEM INCENTIVE TRAVEL Realizacje programu motywującego do sprzedaży i wspierającego sprzedaż oraz wzmacniające relacje pomiędzy grupą docelową a klientem, gdzie finałem i główną nagrodą jest udział w incentive travel, natomiast komunikacja w trakcie realizacji programu nawiązuje do tematyki i miejsca wyjazdu. Uczestnikami programu mogą być pracownicy i partnerzy biznesowi firmy.

KONGRES Realizacja konferencji, zjazdu, kongresu, którego głównym celem jest spotkanie ludzi tworzących określoną branżę, społeczność, stowarzyszenie; wymiana opinii i doświadczeń, popularyzacja postaw i poglądów. Promocja marki czy produktu może być celem pobocznym. Kongres, na realizację którego mogą składać się różne formy spotkań, powinien być poświęcony jednemu tematowi.

INCOMING Realizacje wydarzeń w Polsce dla międzynarodowej grupy uczestników. Mogą to być wydarzenia, których celem jest nagroda i motywacja, przekazanie wiedzy, celebracja czy integracja. Scenariusz wydarzenia powinien być oparty na wybranych aspektach destynacji lub do nich nawiązywać.

TARGI Wydarzenie będące wystawą/prezentacją różnych produktów lub usług z określonej dziedziny, prowadzoną w celach promocyjnych oraz nawiązywania relacji handlowych i biznesowych. Wystawie mogą towarzyszyć innego rodzaju wydarzenia (np. konferencje, premiery produktów, gale), które stanowią całość wraz z częścią handlowo-biznesową. W tej kategorii znajdą się wydarzenia zarówno o charakterze branżowym, jak i konsumenckim.

KAMPANIA ZINTEGROWANA Z WYKORZYSTANIEM EVENT MARKETINGU Realizacje, w których narzędzia z zakresu event marketingu są zintegrowanym elementem kampanii marketingowej, wizerunkowej czy sprzedażowej. W trakcie tej kampanii w sposób uzupełniający się zostały wykorzystane przynajmniej dwa różne narzędzia/kanały marketingowe dotarcia do konsumentów, partnerów biznesowych, pracowników, a jednym z nich był event (przy czym event musi być niezależnym elementem tej kampanii, promocja eventu przed realizacją i jego follow-up traktowane są jako część eventu).

KATEGORIE TOWARZYSZĄCE

KATEGORIA: CSR Realizacje projektów eventowych, których cele wchodzą w zakres odpowiedzialności społecznej albo popularyzują jej wybrane idee. Mogą to być autonomiczne realizacje, albo będące jedną z części bardziej złożonych projektów. Do tej kategorii mogą być także zgłaszane projekty eventowe, które pod kątem logistycznym i organizacyjnym – niezależnie od celu eventu – zostały zrealizowane zgodnie ze szczególną dbałością o ekologię i kontekst społeczny.

CATERING Realizacja części cateringowej eventu, wspierającej główny przekaz i cel spotkania oraz kontekst wydarzenia, odpowiednio dobranej do uczestników spotkania, jego charakteru i tematyki. W tej kategorii ocena obejmuje także optymalne wykorzystanie budżetu oraz zintegrowanie z innymi elementami eventu. W tej kategorii oceniane są także pomysł, logistyka i efekty wizualne.

SCENOGRAFIA I OPRAWA WIZUALNA Realizacja scenografii i oprawy wizualnej różnego rodzaju eventów, wspierające główny przekaz i cel spotkania oraz kontekst wydarzenia, odpowiednio dobrane do jego charakteru i tematyki. W tej kategorii oceniane będzie wykorzystanie narzędzi wizualnych do przekazania wybranych treści, wywołania efektu zaskoczenia uczestników, wytworzenia odpowiedniej atmosfery, kreatywność i atrakcyjność osiągniętego efektu w kontekście założeń wydarzenia. W tej kategorii można zgłaszać scenografię i oprawę wizualną całego wydarzenia lub wybranych jego części.

STAGE DESIGN Realizacja oprawy sceny (kreacja i logistyka), w tym za pomocą technik multimedialnych. Wskazanie, w jaki sposób projekt sceny realizuje główny przekaz i cel spotkania oraz kontekst wydarzenia i jednocześnie pozwala na przeprowadzenie wszystkich założeń eventu. W tej kategorii można zgłaszać projekty sceny, niezależnie od wielkości wydarzenia i jego charakteru.

DIGITAL Realizacja części eventu online lub działania digitalowe stanowiące część eventu lub wspierające jego wybrane aspekty. W tej kategorii mogą być zgłaszane projekty eventowe, które, aby osiągnąć swój zakładany cel wykorzystują narzędzia cyfrowe i tworzą cyfrowe doświadczenie.

Uwaga: zgłaszany projekt może być przypisany tylko do jednej kategorii głównej, ale ten sam projekt może zastać zgłoszony również do jednej lub kliku kategorii towarzyszących, wtedy zaprezentowany zostanie jeden jego aspekt, np. scenografia i oprawa wizualna lub digital. Zgłoszenie projektu do kategorii głównej i towarzyszącej wymaga wypełnienia pełnej procedury osobnego zgłoszenia. Ten sam projekt może być również zgłoszony przez różnych wykonawców zaangażowanych w jego realizację (np. agencję eventową, caterera, firmę dostarczającą multimedia itd.).