KATEGORIE GŁÓWNE

EVENT PROMOCJA MARKI Realizacja projektów eventowych, których głównym celem jest promocja marki. Celem eventów promujących markę (produkt, usługę) jest zapewnienie uczestnikom możliwości obcowania z marką i doświadczenie wartości marki (produktu, usługi), zbudowanie zaangażowania lub zapewnienie odpowiedniego kontaktu z przekazem, zaplanowanym przez klienta.
W tej kategorii mogą być zgłoszone np. projekty typu road show, koncerty, spotkania biznesowe, eventy plenerowe skierowane do konsumentów lub / i klientów biznesowych, partnerów biznesowych firmy, dziennikarzy. Mieszczą się w niej także premiery produktów.
W tej kategorii odrębnie będą oceniane projekty stacjonarne i online: Event Promocja Marki i Event Promocja Marki Online.

EVENT CELEBRACJA Realizacja projektów eventowych, których głównym celem jest celebracja wspólnie z pracownikami, klientami biznesowymi, interesariuszami ważnych z punktu widzenia firmy lub organizacji wydarzeń. W tej kategorii znajdą się okolicznościowe święta (organizowane przez firmy, instytucje, stowarzyszenia), jubileusze, christmas party, rozdania nagród itp.
W tej kategorii odrębnie będą oceniane projekty stacjonarne i online: Event – Celebracja i Event – Celebracja Online.

EVENT INTEGRACJA Realizacja projektów eventowych, których głównym celem jest integracja wybranej grupy docelowej, budowanie oraz podtrzymywanie relacji. W tej kategorii znajdą się np. wydarzenia o charakterze team-buildingowym, cykliczne wydarzenia firmowe służące budowaniu relacji, skierowane zarówno do pracowników, jak i otoczenia firmy czy organizacji.
W tej kategorii odrębnie będą oceniane projekty stacjonarne i online: Event – Integracja i Event – Integracja Online.

EVENT EDUKACJA Realizacja projektów eventowych, których głównym celem jest dotarcie z komunikatem, informacją, poszerzenie wiedzy. W tej kategorii znajdą się np. firmowe kongresy, konferencje, szkolenia, webinaria i projekty edukacyjne, z założeniem, że główny kontekst wydarzenia jest realizowany za pomocą narzędzi event marketingowych. Głównym celem projektów z tej kategorii powinno być przekazanie wiedzy, a nie np. budowanie pozycji marki za pomocą projektów edukacyjnych, w które marka się angażuje.
W tej kategorii odrębnie będą oceniane projekty stacjonarne i online: Event – Edukacja i Event – Edukacja Online.

EVENT POZOSTAŁE FORMY W tej kategorii mogą znaleźć się festiwale, koncerty, akcje społeczne, w których promocja marki ma drugorzędne znaczenie lub projekty, które nie są na stałe związane z określonymi markami.

EVENT SPORTOWY Event, którego celem jest realizacja rywalizacji sportowej lub zawodów, w których uczestniczą zawodowi sportowcy lub sportowcy amatorzy.

EVENT ESPORTOWY Event, którego celem jest realizacja rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe.

KONGRES Realizacja konferencji, zjazdu, kongresu, którego głównym celem jest spotkanie ludzi tworzących określoną branżę, społeczność, stowarzyszenie; wymiana opinii i doświadczeń, popularyzacja postaw i poglądów. Promocja marki czy produktu może być celem pobocznym. Kongres, na realizację którego mogą składać się różne formy spotkań, powinien być poświęcony jednemu tematowi.
W tej kategorii odrębnie będą oceniane projekty stacjonarne i online: Kongres i Kongres Online.

INCENTIVE TRAVEL Realizacje podróży nagrodowych lub motywacyjnych, które mogą być częścią programu motywacyjnego, wsparcia sprzedaży, konkursu lub jednorazową realizacją, której uczestnikami mogą być pracownicy firmy, partnerzy biznesowi lub klienci biznesowi firmy.

TARGI Wydarzenie będące wystawą/prezentacją różnych produktów lub usług z określonej dziedziny, prowadzoną w celach promocyjnych oraz nawiązywania relacji handlowych i biznesowych. Wystawie mogą towarzyszyć innego rodzaju wydarzenia (np. konferencje, premiery produktów, gale), które stanowią całość wraz z częścią handlowo-biznesową. W tej kategorii znajdą się wydarzenia zarówno o charakterze branżowym, jak i konsumenckim.
W tej kategorii odrębnie będą oceniane projekty stacjonarne i online: Targi i Targi Online.

KAMPANIA ZINTEGROWANA Z WYKORZYSTANIEM EVENT MARKETINGU Realizacje, w których narzędzia z zakresu event marketingu są zintegrowanym elementem kampanii marketingowej, wizerunkowej czy sprzedażowej. W trakcie tej kampanii w sposób uzupełniający się zostały wykorzystane przynajmniej dwa różne narzędzia/kanały marketingowe dotarcia do konsumentów, partnerów biznesowych, pracowników, a jednym z nich był event (przy czym event musi być niezależnym elementem tej kampanii, promocja eventu przed realizacją i jego follow-up traktowane są jako część eventu).
Do tej kategorii mogą być zgłaszane projektu stacjonarne, hybrydowe oraz online.

KATEGORIE SPECJALNE

EVENT ONLINE Do tej kategorii mogą być zgłoszone wszystkie rodzaje projektów eventowych zrealizowanych w przestrzeni online, nieposiadające fizycznej lokalizacji, w której zgromadzona byłaby publiczność (uczestnicy eventu).
Do kategorii specjalnej mogą być zgłoszone projekty, które startują w kategorii głównej.

EVENT HYBRYDOWY Do tej kategorii mogą być zgłoszone wszystkie rodzaje projektów eventowych realizowanych w fizycznej lokalizacji, z bezpośrednim udziałem publiczności, oraz w przestrzeni online, z udziałem publiczności za pośrednictwem sieci.
Do kategorii specjalnej mogą być zgłoszone projekty, które startują w kategorii głównej.

Uwaga: zgłaszany projekt może być przypisany tylko do jednej kategorii głównej, ale ten sam projekt może zastać zgłoszony również do jednej z kategorii specjalnych. Zgłoszenie projektu do kategorii głównej i specjalnej wymaga wypełnienia pełnej procedury osobnego zgłoszenia. Ten sam projekt może być również zgłoszony przez różnych wykonawców zaangażowanych w jego realizację.

KATEGORIE TOWARZYSZĄCE

CSR Realizacje projektów eventowych, których cele wchodzą w zakres odpowiedzialności społecznej albo popularyzują jej wybrane idee. Mogą to być autonomiczne realizacje, albo będące jedną z części bardziej złożonych projektów. Do tej kategorii mogą być także zgłaszane projekty eventowe, które pod kątem logistycznym i organizacyjnym – niezależnie od celu eventu – zostały zrealizowane zgodnie ze szczególną dbałością o ekologię i kontekst społeczny.
Do tej kategorii mogą być zgłaszane projektu realizowane stacjonarnie i online.

STAGE DESIGN Realizacja oprawy sceny (kreacja i logistyka), w tym za pomocą technik multimedialnych. Wskazanie, w jaki sposób projekt sceny realizuje główny przekaz i cel spotkania oraz kontekst wydarzenia i jednocześnie pozwala na przeprowadzenie wszystkich założeń eventu. W tej kategorii można zgłaszać projekty sceny, niezależnie od wielkości wydarzenia i jego charakteru, będące częścią zarówno eventu stacjonarnego, jak i online.

Uwaga: zgłaszany projekt może być przypisany tylko do jednej kategorii głównej, ale ten sam projekt może zastać zgłoszony również do jednej lub kilku kategorii towarzyszących, wtedy zaprezentowany zostanie jeden jego aspekt, np. scenografia i oprawa wizualna lub digital. Zgłoszenie projektu do kategorii głównej i towarzyszącej wymaga wypełnienia pełnej procedury osobnego zgłoszenia. Ten sam projekt może być również zgłoszony przez różnych wykonawców zaangażowanych w jego realizację.