Regulamin plebiscytu MP Power 12

Regulamin plebiscytu MP Power 12, organizowanego w ramach konkursu MP Power Awards®. Zasady konkursu MP Power Awards® opisane są w odrębnym regulaminie.

 

 I.       DEFINICJE

Użytym w Regulaminie wyrażeniom należy przypisać następującą treść:

Organizator – Meeting Planner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-019), ul. Złota 9/30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313501, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, będąca organizatorem Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Konkurs – skierowane do Uczestników wydarzenie zatytułowane Meeting Planner Power Awards (MP Power Awards®), organizowane przez Organizatora cyklicznie, raz w roku kalendarzowym, na podstawie Regulaminu, w celu nagrodzenia Uczestników wybranych przez Jury Konkursu tytułem, zależnym od kategorii, to jest: MP Power Awards – Power Projekt, MP Power Awards – Power 12, MP Power Awards – Power Venue, MP Power Awards – Power Produkt, MP Power Awards – Zrównoważony rozwój w branży eventowej, ogłaszane każdorazowo za pośrednictwem Portalu oraz Strony internetowej konkursu.

Regulamin – regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej konkursu.

Regulamin plebiscytu – niniejszy regulamin.

Portal – strona internetowa Organizatora prowadzona pod adresem www.meetingplanner.pl, na której ogłaszany jest Konkurs oraz publikowane są wyniki Konkursu.

Strona internetowa konkursu – strona internetowa Organizatora poświęcona wyłącznie konkursowi MP Power Awards®, prowadzona pod adresem www.mppowerawards.pl, na której jest zamieszczony Regulamin, ogłaszany Konkurs oraz publikowane wyniki Konkursu.

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której jednak prawo polskie przyznaje zdolność prawną, która poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie internetowej konkursu zarejestrowała się w celu wzięcia udziału w Konkursie, a także zapoznała się i zaakceptowała Regulamin.

Jury – zespół arbitrów powołany w związku z przeprowadzeniem Konkursu, działający na podstawie przygotowanego przez Organizatora regulaminu, którego zadaniem jest wyłonienie nagrodzonych następującymi tytułami: MP Power Awards – Power Projekt, MP Power Awards – Power 12, MP Power Awards – Power Venue, MP Power Awards – Power Produkt, MP Power Awards – Zrównoważony rozwój w branży eventowej.

Gala Finałowa (MP Power Night) – uroczystość, w trakcie, której następuje ogłoszenie wyników Konkursu, nadanie tytułów oraz wręczenie nagród.

 

 II.      Postanowienia ogólne ‑ MP Power 12

  1. MP Power 12 stanowi plebiscyt, w ramach którego wyróżnieni są eksperci i osobistości poszczególnych sektorów branży eventowej. MP Power 12 to ludzie, których siła przebicia ma najbardziej znaczący wpływ na kształt i rozwój rynku w danym roku. Jury konkursu wyróżnia meeting plannerów z agencji eventowych, agencji incentive travel, DMC/ PCO, korporacyjnych – marketera lub właściciela biznesowego, przedstawiciela działu zakupów, reprezentującego stowarzyszenie, a także przedstawiciela convention bureaux lub biura marketingu miejsc, dostawców usług eventowych oraz innowatora.
  2. MP Power 12 to wyróżnienia w dwunastu kategoriach: 1) meeting planner – marketer lub właściciel biznesowy, 2) meeting planner – dział zakupów, 3) meeting planner – stowarzyszenie, 4) meeting planner – agencja eventowa, 5) meeting planner – agencja incentive travel, 6) meeting planner – DMC / PCO, 7) dostawca – venue, 8) dostawca – technika eventowa i multimedia, 9) dostawca – catering, 10) dostawca – open, 11) convention bureau / biuro marketingu miejsc, 12) innowator
  3. W każdej kategorii przyznawane są maksymalnie trzy nominacje do nagrody, z których wyłaniany jest zwycięzca.
  4. Kandydatów do tytułu we wszystkich kategoriach mogą zgłaszać: przedstawiciele branży eventowej / przemysłu spotkań, członkowie jury konkursu oraz stowarzyszenia branżowe – partnerzy branżowi konkursu. Zgłoszenia dokonywane są za pomocą formularza, do którego link jest udostępniony na stronie konkursu. Elementy zgłoszenia to: dane kandydata – imię i nazwisko, nazwa firmy, krótkie uzasadnienia zgłaszającego. Skład kapituły i lista partnerskich stowarzyszeń dostępne są na stronie internetowej konkursu.
  5. Zgłaszający w formularzu zgłoszeniowym może wskazać od minimum jednego kandydata w wybranej kategorii, do maksymalnie trzech kandydatów w każdej kategorii (w sumie 36 kandydatów w 12 kategoriach). W przypadku zgłoszenia przez jedną osobę więcej niż trzech kandydatów w danej kategorii, pod uwagę będą brane jedynie 3 zgłoszenia dokonane jako pierwsze.
  6. Spośród zgłoszeń kandydatów dokonanych w każdej z grup zgłaszających – środowisko branżowe, jury konkursu, stowarzyszenia branżowe – w każdej kategorii wyłonione zostanie dziesięcioro kandydatów z największą liczbą zgłoszeń. Kandydaci otrzymują punkty w zależności od pozycji, którą zajmują, począwszy od 10 punktów za pierwsze miejsce, skończywszy na jednym punkcie za miejsce dziesiąte. Po zsumowaniu punktów z rankingów z każdej z grup, wyłanianych jest sześcioro kandydatów z najwyższą liczbą punktów do prenominacji.
  7. Spośród prenominacji jury wybiera po trzy nominacje w każdej kategorii. Do nominacji zostają zakwalifikowane trzy osoby w każdej z 12 kategorii z największą liczbą wskazań jurorów.
  8. Jury wybiera zwycięzcę w każdej kategorii podczas obrad kapituły, po omówieniu kandydatur, oddając głos na karcie do głosowania, poprzez wskazanie jednego kandydata w każdej kategorii.
  9. Organizator ma obowiązek poprosić nominowanych (maksymalnie 36 osób) o wypełnienie formularza, który zostaje przekazany Jurorom MP Power Awards – członkom tzw. grupy roboczej MP Power 12, i stanowi materiał wyjściowy podczas obrad kapituły.
  10. Organizator ma obowiązek udostępnić materiały przygotowane przez nominowanych (maksymalnie 36 formularzy) wszystkim Jurorom grupy MP Power 12 na minimum pięć dni przed terminem obrad.
  11. Podczas obrad omawiane są wszystkie nominowane osoby. Po omówieniu każdej z kategorii odbywa się głosowanie za pomocą kart do głosowania. Każdy obecny podczas obrad juror oddaje jeden głos na wybraną osobę w każdej kategorii.
  12. Na koniec obrad prawny opiekun konkursu zbiera karty do głosowania i po podliczeniu głosów przekazuje wynik organizatorowi.
  13. Zwycięska 12 zostaje przedstawiona w dniu finału konkursu zwanego MP Power Night. Finał MP Power Awards® 2019 odbędzie się 24 kwietnia 2020 roku.

 

  III.      DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych podanych poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mppowerawards.com jest Organizator.
  2. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu.
  3. Realizowanie praw wglądu, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania, możliwe jest poprzez kontakt z Organizatorem pod adresem redakcja@meetingplanner.pl. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie celu przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia wzięcie udziału Konkursie.